VC_August
2017-04-20 04:24
采纳率: 100%
浏览 11.1k
已采纳

JS递归查找对象数组的某个值?

代码如下

任意给一个对对象或者数组,通过遍历,递归查找其中是否存在某个值,
代码我已经写的差不多了,但是只支持单次查找。
因为flag重置问题没法解决。
如果在函数体最后if里面,flag= false,则涉及到对象中的数组的时候就不起作用了。因为if(flag)虽然执行了
但是**并没有跳出递归。**

所以我的问题就是怎么正确重置flag~
希望有朋友能够解惑~_**

<script type="text/javascript">
  var flag = false;
  function exitindata(data,item){
  if(data instanceof Array){
     var i = data.length;
     while(i--){
      if(flag){
        break;
      }
      if(data[i] === item){
        flag = true;
        break
      }else{
        if(data[i] instanceof Array || data[i] instanceof Object){
             exitindata(data[i],item);
          }
      }
     }
  }else{
    for(var key in data){
      if(flag){  
        break
      }
      if(data.hasOwnProperty(key) === true){
         if(data[key] === item){
          flag = true;
          break
         }else{
          if(data[key] instanceof Array || data[key] instanceof Object){
             exitindata(data[key],item);
          }
         }
      }
    }
  }
  if(flag){
    return true;
  }else{
    return null
  }
} 
function find(item){
  var data = [9,
  {
    item1:50,
    item2:94,
    item3:[
      {
        cc: 9999,
        ff:9090
      }
    ]
  }
  ,65,1111,54,11,0,1,3,7,8,5,649,841];
  console.log(exitindata(data,item));
}
find(9090)
find(9091)
find(9999)
</script>

单次查找没问题。
多次就出问题啦

 • 写回答
 • 好问题 提建议
 • 追加酬金
 • 关注问题
 • 邀请回答

7条回答 默认 最新

相关推荐 更多相似问题