French888
French888
采纳率81.8%
2017-05-02 03:23 阅读 1.4k

求大神解决!C语言流程图

如图图片

 • 点赞
 • 写回答
 • 关注问题
 • 收藏
 • 复制链接分享

3条回答 默认 最新

 • 已采纳
  shen_wei shen_wei 2017-05-02 03:57
   int main()
  {
    for(int i = 1;i < 30;i ++)
    {
      if (i * (2 * i) >= 500)
      {
        break;
      }
      else
      {
        printf("%d %d %d\n",i,2 * i,i * 2 * i);
      }
    }
    return 0;
  }
  
  点赞 评论 复制链接分享
 • a564119643 GeekZhang_ 2017-05-02 03:45

  宽d 长2d 面积2d^2
  伪代码:
  d=1
  do(
  d++
  )while(2d^2<500)
  print(d-1)

  点赞 2 评论 复制链接分享
 • French888 French888 2017-05-02 03:26

  代码也行呀!很无助图片说明图片说明图片说明

  点赞 评论 复制链接分享

相关推荐