wanglizheaishan
2017-05-05 08:50
采纳率: 100%
浏览 2.5k

js按规则将三个数组合成一个二维数组?

直接上代码:

var a1 = [1,2,3] ;
var a2 = [4,5,6] ;
var a3 = [7,8] ;

需要的结果:
[ [1,4,7],[1,4,8],[1,5,7],[1,5,8],[1,6,7],[1,6,8]... ] (共18个)

这种循环要如何实现?

 • 写回答
 • 关注问题
 • 收藏
 • 邀请回答

3条回答 默认 最新

 • Miu_OZ 2017-05-05 09:01
  已采纳

  var a1 = [1,2,3];
  var a2 = [4,5,6];
  var a3 = [7,8];

      for(var i = 0; i < a1.length; i ++) {
        for(var j = 0; j < a2.length; j ++) {
          for(var k = 0; k < a3.length; k ++) {
            var arr = [a1[i],a2[j],a3[k]];
            console.log(arr);
          }
        }
      }
  
  已采纳该答案
  打赏 评论
 • Miu_OZ 2017-05-05 09:08

  var x = 0;
  var y = 0;
  var z = 0;

      while (a1[x]) {
        var arr = [a1[x], a2[y], a3[z]];
        console.log(arr);
        z ++;
        if(!a3[z]){z = 0; y ++;}
        if(!a2[y]){y = 0; x ++;}
      }
      这个也行
  
  打赏 评论
 • 卡尔一点也不卡 2019-07-01 14:46

  var a1 = [0,1,2,3,4,5,6,7,8] ;
  需要的结果:
  0 3 6 ...
  1 4 7
  2 5 8
  这种循环要如何实现?

  打赏 评论

相关推荐 更多相似问题