qq_37414354
qq_37414354
采纳率50%
2017-05-09 04:07 阅读 1.7k

SWT怎样获取某一个控件的位置?在屏幕上的位置

2

Button btnCheckButton_3 = new Button(shell, SWT.CHECK);System.out.println(btnCheckButton_3.getLocation());btnCheckButton_3.setText("e");如上代码,我想获取btnCheckButton在屏幕上的坐标,但是为什么是getLocation返回的是0,0呢?很明显这个控件没有在0,0这个位置Button btnCheckButton_7 = new Button(shell, SWT.CHECK);System.out.println(btnCheckButton_7.getShell().toDisplay(btnCheckButton_7.getLocation()));btnCheckButton_7.setText("4");输出的是Point {158, 180} Button btnCheckButton_3 = new Button(shell, SWT.CHECK);System.out.println(btnCheckButton_3.getShell().toDisplay(btnCheckButton_3.getLocation()));btnCheckButton_3.setText("e");输出的也是Point {158, 180}我用上面这种方法获取的也不对两个控件的坐标都是一样的了

 • 点赞
 • 写回答
 • 关注问题
 • 收藏
 • 复制链接分享

1条回答 默认 最新

 • fight_in_dl 战在春秋 2017-05-09 04:32

  可以用

  这个函数

  点赞 评论 复制链接分享

相关推荐