guangzhanzb
2017-05-19 08:25
采纳率: 66.7%
浏览 2.4k
已采纳

有关Java继承中,this使用方法的问题。

首先,我理解的this就是指向当前对象。但是如下代码让人有点想不通。

//父类
public class Sup {
  public Object f1 = "Sup.f1";
  public Object f2 = "Sup.f2";

  public void mA(){
    System.out.println("Sup.mA");
  }
  public void mB(){
    this.mA();
  }

  public void getF1(){
    System.out.println(this.f1);
  }
  public void getF2(){
    System.out.println(this.f2);
  }
}
//子类
public class Sub extends Sup {
  public Object f1 = "Sub.f1";
  public Object f2 = "Sub.f2";

  public void mA(){
    System.out.println("Sub.mA");
  }

  public void getF2(){
    System.out.println(this.f2);
  }
}
//测试类
public class Test {
  public static void main(String[] args) {
    Sup sup1 = new Sub();
    sup1.mB();

    sup1.getF1();
    sup1.getF2();
  }
}
 • 写回答
 • 好问题 提建议
 • 追加酬金
 • 关注问题
 • 邀请回答

10条回答 默认 最新

相关推荐 更多相似问题