MGYH
2017-06-15 03:01
采纳率: 50%
浏览 802
已结题

刚开始学c,轻拍,试了其他的题目也是错的......

图片说明#include "stdafx.h"
#include
#define n 4
#define m 5

int main()
{
int a[m][n], max, i, j;
printf("请输入数组\n");
for (i = 0;i < n;i++)
for (j = 0;j < m;j++)
scanf("%d", &a[i][j]);
for (i = 0;i < n;i++)
{
for (j = 0;j < m;j++)
printf("%6d", a[i][j]);
printf("\n");
}

return 0;

}
输出的时候最后一行的数据是错的,哪里错了?
谢谢大佬们

3条回答 默认 最新

相关推荐 更多相似问题