Nostalgic_l
2017-06-16 07:28
采纳率: 77.8%
浏览 1.4k

VS2013MFC怎么在原有对话框下加菜单

CMenu* pSysMenu = GetSystemMenu(FALSE);
if (pSysMenu != NULL)
{
BOOL bNameValid;
CString strAboutMenu;
bNameValid = strAboutMenu.LoadString(IDS_ABOUTBOX);
ASSERT(bNameValid);
if (!strAboutMenu.IsEmpty())
{
pSysMenu->AppendMenu(MF_SEPARATOR);
pSysMenu->AppendMenu(MF_STRING, IDM_ABOUTBOX, strAboutMenu);
}
}

找到的代码如下,看不太懂,可以解释一下吗
而且运行不报错,但没有对话框不显示菜单

3条回答 默认 最新

相关推荐 更多相似问题