Nostalgic_l
2017-06-16 07:28
采纳率: 77.8%
浏览 1.4k

VS2013MFC怎么在原有对话框下加菜单

CMenu* pSysMenu = GetSystemMenu(FALSE);
if (pSysMenu != NULL)
{
BOOL bNameValid;
CString strAboutMenu;
bNameValid = strAboutMenu.LoadString(IDS_ABOUTBOX);
ASSERT(bNameValid);
if (!strAboutMenu.IsEmpty())
{
pSysMenu->AppendMenu(MF_SEPARATOR);
pSysMenu->AppendMenu(MF_STRING, IDM_ABOUTBOX, strAboutMenu);
}
}

找到的代码如下,看不太懂,可以解释一下吗
而且运行不报错,但没有对话框不显示菜单
 • 点赞
 • 写回答
 • 关注问题
 • 收藏
 • 邀请回答

3条回答 默认 最新

 • shen_wei 2017-06-16 08:45
  已采纳
  点赞 打赏 评论
 • shen_wei 2017-06-16 08:01

  图片说明

  这里面直接添加。。。

  点赞 打赏 评论
 • andylan_zy 2017-06-17 03:22

  1.资源编辑器中生成一个菜单
  2.为这个菜单添加菜单类,比如CMyMenu,继承自CMenu
  3.为主对话框添加成员变量:CMyMenu m_myMenu
  4.在OnInitialDialog()中:
  m_myMenu.Create(......)

  m_myMenu.Load(......)
  Docking...

  点赞 打赏 评论

相关推荐 更多相似问题