2 chenxi3170 chenxi3170 于 2017.06.18 14:23 提问

python 列表转数组的问题

python,有一个列表L = [[1,2,3],[1,2,3],[1,2,3],[1,2,3],[1,2,3]],
用 A = np.array(L)转换成数组,则A.shape = (5L, 3L)
但是,若列表为L1= [[1,2],[1,2,3],[1,2,3],[1,2,3],[1,2,3]],B = np.array(L1),
则B.shape=(5L,)

请问,如何将L变成一个[[1, 2,3] [1, 2, 3] [1, 2, 3] [1, 2, 3] [1, 2, 3]] ,维数为(5L,)的数组呢?

1个回答

caozhy
caozhy   Ds   Rxr 2017.06.20 05:44
Csdn user default icon
上传中...
上传图片
插入图片
准确详细的回答,更有利于被提问者采纳,从而获得C币。复制、灌水、广告等回答会被删除,是时候展现真正的技术了!