Lsw7777777
2020-12-15 14:08
采纳率: 90.9%
浏览 1.1k
已采纳

前端项目,怎么实现文字逐个出现的效果?

接受了个新项目 有个需求是文字一个个逐个显示出来,网上找的都是些很老的方法,很多也不好直接复制。

我用vue的,有没有什么比较好用的方法?

 • 写回答
 • 好问题 提建议
 • 追加酬金
 • 关注问题
 • 收藏
 • 邀请回答

4条回答 默认 最新

 • 编程界明世隐 2020-12-15 21:47
  已采纳

  <!DOCTYPE html>
  <html>
      <head>
          <meta charset="GBK">
          <title></title>
      </head>
   
      <body>
          <div id="app">
              <button @click="attack">骑兵连进攻</button>
              <button @click="retreat">骑兵连撤退</button>
              <h3>{{content}}</h3>
          </div>
      </body>
      <script src="vue.js"></script>
      <script>
         var vm = new Vue({
              el: '#app',
              data: {
                  timer:null,
                  content:'狼行千里吃肉,狗行千里吃屎,我独立团到哪都是嗷嗷叫的野狼!进攻进攻!!!'
              },
              methods:{
                  attack:function(){
                      var that=this;
                      //清除定时器,防止重复点击
                      clearInterval(that.timer);
                      that.timer=setInterval(function(){
                          //that.content.substr(1) ==> 取到content第1位到结尾的内容(不包含第1位)
                          //that.content.substr(0,1) ==> 取到content的第1位
                          //将以上2个内容想连接赋值给 Content
                          that.content =that.content.substr(1) + that.content.substr(0,1);
                      },400);
                      //也可以改成箭头函数,这样就无需把this赋值改成that
                      /*this.timer=setInterval(()=>{
                          this.content =this.content.substr(1) + this.content.substr(0,1);
                      },600);*/
                      
                      
                  },
                  retreat:function(){
                      clearInterval(this.timer);//停止定时器
                  }
              }
          });
          
      </script>
  </html>

  评论
  解决 无用 2
  打赏 举报
查看更多回答(3条)

相关推荐 更多相似问题