weixin_44091894
2020-12-25 09:32
采纳率: 88.9%
浏览 93

怎么将冒泡排序法的降序跟升序写进一个void sort函数里

程序功能】 给定整型数组int a[]={12, 13, 56, 78, 34, 47, 77, 94, 23, 63 }; 要求使用函数编程,实现在main函数中输入数值“0 ”,数组则降序排列,输入数值“1”,数组则升序排列,并在main函数中输出排序后的数组。 【编程要求】 通过排序法对数组进行进行升序或者降序排序; 排序在 void sort(int a[], int n)函数中完成,而不是升序与降序各写一个代码类似的函数; 将结果输出到屏幕上。

 • 写回答
 • 好问题 提建议
 • 追加酬金
 • 关注问题
 • 收藏
 • 邀请回答

2条回答 默认 最新

 • 502203305 2020-12-25 10:27
  已采纳
  #include<stdio.h>
  #include<stdlib.h>
  int increase(const void * a, const void * b)
  {
    return (*(int*)a) - (*(int*)b);
  }
  
  int decrease(const void * a, const void * b)
  {
    return (*(int*)b) - (*(int*)a);
  }
  
  void sort(int * arr, int len,int desc)
  {
    qsort(arr,len,sizeof(int),desc?decrease:increase);
  }
  
  int main()
  {
    int arr[] = {2,3,4,5,6,7,8};
    int len = sizeof(arr)/sizeof(int),i;
    sort(arr,len,1);
    for(i = 0 ; i < len ; i++)
    {
      printf("%d ",arr[i]);
    }
    sort(arr,len,0);
    printf("\n");
    for(i = 0 ; i < len ; i++)
    {
      printf("%d ",arr[i]);
    }
    printf("\n");
  }
  评论
  解决 无用
  打赏 举报
 • 查看更多回答(1条)

相关推荐 更多相似问题