u010775683
Android菜菜要突破
2017-07-27 06:16

解码GIF动画时,有小概率情况解码为空

  • android

求解:
解码GIF动画资源小概率时解码为空,请问大神们知道是什么原因?
mMovie = Movie.decodeStream(getResources().openRawResource(mMovieResourceId));

  • 点赞
  • 回答
  • 收藏
  • 复制链接分享

1条回答