Link_Ray
Link_Ray
采纳率60%
2017-07-30 12:03 阅读 916
已采纳

各位大神帮忙看看为什么这个会无法编译,代码本身没有错误,就是无法编译

2

#include <iostream>
#include <string>
using namespace std;
string s;
string ori;
int cnt = 0;
bool expression_value();
bool term_value();
bool factor_value();


bool expression_value()
{
  bool result = term_value();
  char next;
  bool more = true;
  while(more)
  {
    next = ori[cnt];
    if(next == '&')
    {
      cnt++;
      bool next_expression = term_value();
      result = next_expression && result;
    }
    else if(next == '|')
    {
      cnt++;
      bool next_expression = term_value();
      result = next_expression || result;
    }
    else
      more = false;
  }
  return result;
}
bool term_value()
{
  bool result = factor_value();
  char next;
  bool more = false;
  while(more)
  {
    next = ori[cnt];
    if(next == ' ')
      continue;
    if(next == '&')
    {
      cnt++;
      bool next_expression = term_value();
      result = next_expression && result;
    }
    else if(next == '|')
    {
      cnt++;
      bool next_expression = term_value();
      result = next_expression || result;
    }
    else
      more = false;
  }
  return result;
}
bool factor_expression()
{
  bool result = false;
  char c;
  c=ori[cnt];
  if(c == '!')
  {
    cnt++;
    result = !result;
  }
  if(c == '(')
  {
    cnt++;
    result = expression_value();
    cnt++;
  }
  if(c == 'V')
    return true;
  if(c== 'F')
    return false;
  return result;
}
int main()
{
  int ncase=0;
  while(getline(cin,s))
  {
    ncase++;
    for(int i = 0;i<s.size();i++)
    {
      char ch = s[i];
      if(s[i]!=' ')
        ori+=ch;
    }
    bool result = expression_value();
    if(result)
      cout<<"Expression "<<ncase<<": V"<<endl;
    else
      cout<<"Expression "<<ncase<<": F"<<endl;
    ori.clear();
    cnt=0;
  }
  return 0;
}

提交到OJ上
无法编译,显示说我三个函数都是无定义,这是为什么??


 • 点赞
 • 写回答
 • 关注问题
 • 收藏
 • 复制链接分享

2条回答 默认 最新

 • 已采纳
  qq_38204686 das白 2017-07-31 07:43

  main()上面的这个函数 bool factor_expression() 改成 bool factor_value();

  点赞 2 评论 复制链接分享
 • shen_wei shen_wei 2017-07-31 07:48

  bool factor_expression()

  bool factor_value();

  确定使用哪个??

  点赞 1 评论 复制链接分享

相关推荐