qq_32012879
ikonon
2017-08-18 12:57
采纳率: 100%
浏览 1.5k
已采纳

萌新求教,浮点数除法问题

运行这个程序如果high=0;那么输出是Infinity。
我在网络上查了是因为浮点数的问题,导致程序在除数为0时候没有异常
那么如果我要使它有异常(除数为0),并且抛出,要怎么做呢?

 public class TestBml01 {
  public static void main(String[] args) {
    Scanner scanner = new Scanner(System.in);
    System.out.println("请输入身高:");
    double high = scanner.nextDouble();
    System.out.println("请输入体重:");
    double weight = scanner.nextDouble();
    scanner.close();
    try {
      double bml = weight / Math.sqrt(high);
      System.out.println("您的bml为:" + bml);
    } catch (ArithmeticException e) {
      System.out.println("身高不能为零");
    }


  }

}
 • 点赞
 • 写回答
 • 关注问题
 • 收藏
 • 邀请回答

2条回答 默认 最新

 • caozhy
  已采纳

  catch (ArithmeticException e) {
  System.out.println("身高不能为零");
  throw e;
  }

  点赞 评论
 • Small_Mouse0
  鼠小 2017-08-19 01:22

  “如果我要**抛出异常**,要怎么做呢?”给你个参考,,, throw new Exception();

   try {
        throw new Exception();
      } catch (Exception e) {
        e.printStackTrace();
      }
  
  点赞 评论

相关推荐