weixin_40273987
2017-09-17 07:46
采纳率: 100%
浏览 2.4k
已采纳

Java输出到控制台怎么有规律的换行?

使用for循环输出字母表,用什么方法可以使每输出5个字母换一行?

 • 点赞
 • 写回答
 • 关注问题
 • 收藏
 • 邀请回答

1条回答 默认 最新

 • blownewbee 2017-09-17 08:02
  已采纳
   for (int i = 0; i < 26; i++)
  {
  print((char)(i + 'A'));
  print("\t");
  if (i % 5 == 0) print("\n");
  }
  
  点赞 2 评论

相关推荐 更多相似问题