ptmax
2017-09-23 09:04
采纳率: 42.9%
浏览 1.2k
已采纳

c语言文件读写遇到的问题

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

int main()
{
  FILE *fp;FILE *fp2;
  fp=fopen(".//file.txt","w");
  fprintf(fp,"???????????????");
  fclose(fp);
  fp2=fopen(".//file.txt","r");
  printf("0");
  while(!feof(fp2))
  {
    printf("1");
  }
  fclose(fp2);
  return 0;
}

该程序一运行就一直输出1,我在另一个程序也遇到这个问题,需要尽快解决,谢谢各位

 • 写回答
 • 好问题 提建议
 • 关注问题
 • 收藏
 • 邀请回答

3条回答 默认 最新

 • wfy1008 2017-09-23 12:06
  已采纳

  #include
  #include

  int main()
  {
  char ch;
  FILE *fp;FILE *fp2;
  fp=fopen(".//file.txt","w");
  fprintf(fp,"???????????????");
  fclose(fp);
  fp2=fopen(".//file.txt","r");
  printf("0");
  while(!feof(fp2))
  {
  fread(&ch,1,1,fp2);
  printf("%c",ch);
  }
  fclose(fp2);
  return 0;
  }

  改好了,每次读一个字符,然后打印

  已采纳该答案
  评论
  解决 无用
  打赏 举报
 • threenewbee 2017-09-23 09:14

  while(!feof(fp2))
  {
  printf("1");
  这个里面没有fread,所以文件指针没有变化,自然就一直循环了。
  }

  评论
  解决 无用
  打赏 举报
 • 白首少年 2017-09-23 09:29

  不知道题主的写这个程序的目的是什么,文件指针没有变化,自然是死循环啊。

  评论
  解决 无用
  打赏 举报

相关推荐 更多相似问题