qq_40555178
2017-11-07 14:04
采纳率: 0%
浏览 3.9k

R语言如何用qplot绘制两条拟合曲线

如何绘制middle和out关于veh的两条拟合曲线在一张图上,不是在两张图上。。
p1=qplot(veh, middle, data = B,geom = "smooth", main = "smooth")
p2=qplot(veh,out,data = B,geom = "smooth", main = "smooth")
grid.arrange(p1,p2, nrow=2)图片说明

  • 写回答
  • 关注问题
  • 收藏
  • 邀请回答

1条回答 默认 最新

相关推荐 更多相似问题