qq_37870588
jcyumeng
2017-11-17 09:33

max=(a>b)?a:b;用法困惑

 • c

我想用max=(a>b)?a:b; 操作符实现变量count从0自增到500,再从500自减到0循环下去,程序哪里出现问题了为什么输出总是6487628

 #include<stdio.h>
main()
{
  int count=0;
  while(count<=500)
  {
    count=((count++)>(count))?count++:count;
    printf("%d\n",&count);
    while(count==500)
    {
      while(count>=0)
    {
      count=((count--)<(count))?count--:count;
      printf("%d\n",&count);
    }
  }
 }
}
 • 点赞
 • 回答
 • 收藏
 • 复制链接分享

2条回答

为你推荐

换一换