qq_36073623
yeziqivei
2017-11-23 03:29

如何改变百度地图api中的比例尺字体、大小和颜色?

  • 百度
  • 字体
  • api

js中添加比例尺坐标如下,但不知如何如何修改字体颜色等,想要改成18px,Yahei UI,#abb5e5

var top_left_control = new BMap.ScaleControl({ anchor: BMAP_ANCHOR_TOP_LEFT, offset: new BMap.Size(150, 840) });
map.addControl(top_left_control);

  • 点赞
  • 回答
  • 收藏
  • 复制链接分享

5条回答