qq_41421882
qq-君子有酒
2017-12-16 13:02

一个关于php的事务底层原理解答问题

10
  • php
  • 事务

$conn = mysqli_connect('127.0.0.1', 'root', '111111') or die(mysqli_error());

mysqli_select_db($conn, 'mraz');

mysqli_query($conn, 'BEGIN');

$rs = mysqli_query($conn, 'SELECT count(*) as total FROM test WHERE username = "mraz" FOR UPDATE');

$row = mysqli_fetch_array($rs);

if($row['total']>0){

exit('exist');

}

mysqli_query($conn, "insert into test(username) values ('mraz')");

var_dump('error:'.mysqli_errno($conn));

$insert_id = mysqli_insert_id($conn);

mysqli_query($conn, 'COMMIT');

echo 'insert_id:'.$insert_id.'
';

mysqli_free_result($rs);

mysqli_close($conn);

上面这段代码,为什么事件写在begin和commit之间,就可以一荣俱荣,唇亡齿寒了呢?

这是一个新入行的程序员问的,望大神解答。。。。。

  • 点赞
  • 回答
  • 收藏
  • 复制链接分享

7条回答