qq_33707711
Mr-Luer
2017-12-27 05:13

C++的线程为什么不能改变引用的参数的值

5
  • c++
  • 线程
  • 参数传递的三种方式
  • 引用与指针

如下程序的输出为0,不应该是1吗?为什么。如果改成指针的话输出是1.
void fun(int &a)
{
a =1 ;
}
int main()
{
int a =0 ;
std::thread t(fun,a) ;
t.join () ;
cout<<a<<endl ;
return 0 ;
}

  • 点赞
  • 回答
  • 收藏
  • 复制链接分享

6条回答

为你推荐