2 mz794068648 mz794068648 于 2014.04.19 20:32 提问

python相关的问题,不明白为什么会这样

为什么下面的代码结果是这样?

class a(object):
  b = []
  def __init__(self,c):
    self.b.append(c)

  def ab(self):
    print(self.b)
if __name__ == '__main__':
  asb = a(1)
  asb.ab()

  asbc = a(2)
  asbc.ab()

结果分别是[1]和[1,2]

Csdn user default icon
上传中...
上传图片
插入图片
准确详细的回答,更有利于被提问者采纳,从而获得C币。复制、灌水、广告等回答会被删除,是时候展现真正的技术了!