weixin_42042460
2018-04-22 11:52
采纳率: 63.6%
浏览 933
已采纳

如何用递归计算Loga(n) java或者python

如何在java或者python中不用math库而用递归写出精确度高的计算loga(n)的方法?
以a为底

def recursivelog(n, x, b, l=None, u=None):
assert( n >= 0)
assert( x >= 1)
assert( isinstance(b, int) )
assert( b >= 2 )
float(x)
if(x<b):
return 0
else:
return 1+ recursivelog(n-1,x/b,b)
我自己的程序精度太差而且返回的都是整数

 • 写回答
 • 好问题 提建议
 • 追加酬金
 • 关注问题
 • 邀请回答

3条回答 默认 最新

 • 默默悟问 2018-04-23 05:55
  最佳回答

  另外推导的:
  public static double loga1(int level, double a, double n) {
  if (a <= 0 || n <= 0)
  return Double.NaN;
  if (level > 500)
  return 1;
  if (a == 1) {
  return Double.NaN;
  } else if (a > 1) {
  if (n > a) {
  return 1 + loga1(level + 1, a, n/a);
  } else if (n == a) {
  return 1;
  } else { //n < a
  return 1 / loga1(level + 1, n, a);
  }
  } else { //a < 1
  return -loga1(level + 1, 1/a, n);
  }
  }

  评论
  解决 无用
  打赏 举报
查看更多回答(2条)

相关推荐 更多相似问题