zrtchp
2018-07-12 08:46
采纳率: 33.3%
浏览 1.9k

SQL数据表中如何拆分记录

数据表1(基础数据):
项目1 日期 金额
A 3月31日 1000元
B 3月31日 2300元
C 3月31日 1200元
A 6月30日 3000元
B 6月30日 2000元
C 6月30日 3200元
数据表2(拆分比例)
项目 部门 比例
A aaa 0.5
A bbb 0.5
B aaa 1
C aaa 0.3
C bbb 0.2
C ccc 0.5

希望得到的查询最终结果是

项目1 部门 日期 金额
A aaa 3月31日 500元
A bbb 3月31日 500元
B aaa 3月31日 2300元
C aaa 3月31日 360元
C bbb 3月31日 240元
C ccc 3月31日 600元
A aaa 6月30日 1500元
A bbb 6月30日 1500元
B aaa 6月30日 2000元
C aaa 6月30日 960元
C bbb 6月30日 640元
C ccc 6月30日 1600元

请问这段SQL语言该怎么写,或者是如果不能写有何其他方式达到这个目的。

5条回答 默认 最新

相关推荐 更多相似问题