weixin_40187983
2018-07-18 03:01
采纳率: 100%
浏览 2.5k
已采纳

用datagridview产生简单的表格(vb.net)

我要是要做为范例构通的表格

因为在程序构通时,不太会直接用数据库来连线 并载入

所以是直接在vb.net里面,产生一个table,可以在datagridview上显示
不需要连数据库! 请问下面这个例子要怎么做呢?

图片说明

 • 写回答
 • 好问题 提建议
 • 追加酬金
 • 关注问题
 • 邀请回答

3条回答 默认 最新

 • threenewbee 2018-07-18 03:34
  最佳回答
   Public Class Form1
  
    Private Sub Form1_Load(sender As System.Object, e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load
      Dim dgv As New DataGridView
      Dim dt As New DataTable
      dt.Columns.Add("Id")
      dt.Columns.Add("Name")
      Dim r = dt.NewRow()
      r(0) = "1"
      r(1) = "AAA"
      dt.Rows.Add(r)
      r = dt.NewRow()
      r(0) = "2"
      r(1) = "AAACC"
      dt.Rows.Add(r)
      r = dt.NewRow()
      r(0) = "4"
      r(1) = "A"
      dt.Rows.Add(r)
      With dgv
        .Name = "dgv"
        .Dock = DockStyle.Fill
        .DataSource = dt
      End With
      Me.Controls.Add(dgv)
    End Sub
  End Class
  
  
  评论
  解决 无用
  打赏 举报
查看更多回答(2条)

相关推荐 更多相似问题