weixin_43382176
2018-10-17 15:44
采纳率: 100%
浏览 709
已采纳

急求一个java能够实现杨辉三角的代码,萌新求大佬帮助。

急求一个java能够实现杨辉三角的代码,萌新求大佬帮助。
急求一个java能够实现杨辉三角的代码,萌新求大佬帮助。
急求一个java能够实现杨辉三角的代码,萌新求大佬帮助。

 • 写回答
 • 好问题 提建议
 • 追加酬金
 • 关注问题
 • 收藏
 • 邀请回答

1条回答 默认 最新

 • weixin_42140718 2018-10-17 15:47
  已采纳

  这是代码

  public static void main(String[] args)
  02
  {
  03
  int i, j, n = 8, l, r;
  04
  int a[] = new int[9];
  05
  System.out.println(1);
  06
  for (i = 1; i <= n; i++)
  07
  {
  08
  l = 1;
  09
  System.out.print(1 + " ");
  10
  for (j = 1; j <= i; j++)
  11
  {
  12
  r = a[j];
  13
  a[j] = l + r; /* 每个数是上面两数之和 */
  14
  l = r;
  15
  System.out.print(a[j] + " ");
  16
  }
  17

  18
  System.out.println();
  19
  }
  20
  }
  这个是我运行后的截图。图片说明
  希望对你有帮助哦,有用的话帮我采纳一下。谢谢

  评论
  解决 无用
  打赏 举报

相关推荐 更多相似问题