qq_16669553
山卡拉村民
2021-01-10 23:11
采纳率: 50%
浏览 103

C语言三目运算符赋值问题

简单的比大小,居然翻车了

主要代码:

a > b ? max = a, min = b : max = b, min = a;

对a,b分别进行赋值,a=6,b=3

跑出来,代码输出:max=6,min=6

这个情况很迷,我还以为max=min=a,这样赋值错了

我在三目运算符里面的赋值代码段加了括号,如下

a > b ? (max = a), (min = b) : (max = b), (min = a);

还是max=6,min=6

 • 点赞
 • 收藏

2条回答 默认 最新

 • SoftwareTeacher
  SoftwareTeacher 2021-01-11 04:04
  已采纳

  原因是, (?:) 的语句是一个表达式:

  ret-value = Expression1 ? Expression2 : Expression3

  既然是表达式,":"  and "," 的优先级是一样的, 所以你的第一个式子被解释为:

  a > b ? max = a, min = b : max = b,

  min = a;

  就是说,不管怎么样, min = a, 都是要执行的。 你加的括号不对,如果这么加括号,就可以了: 

  a > b ? (max = a, min = b) : (max = b, min = a);

   

  你再试试看。 

  点赞 4 评论
 • qq_16669553
  山卡拉村民 2021-01-11 21:25

  有道理,跑出我要的结果了

  点赞 评论

相关推荐