YCH98
2018-12-05 16:33
采纳率: 0%
浏览 1.5k

C语言函数不能返回局部变量或者形参的地址?为什么

#include
int func(int x,int y,int z) /返回地址值的函数*/
{ int max;
if(x>=y&&x>=z) return(&x);
if(y>=x&&y>=z) return(&y);
return(&z);
}
main()
{ int a,b,c,*p;
printf("\nPlease input a,b,c:\n");
scanf("%d%d%d\n",&a,&b,&c);
p=func(a,b,c);
printf("a=%d,b=%d,c=%d,*p=%d\n",a,b,c,*p);
}

例如这题,


1条回答 默认 最新

相关推荐 更多相似问题