shunfurh
编程介的小学生
2018-12-15 05:34

如何使用C语言在屏幕上打印一个符号构成的三角形

 • Golang
 • scala
 • r语言

Problem Description
符号三角形的 第1行有n个由“+”和”-“组成的符号 ,以后每行符号比上行少1个,2个同号下面是”+“,2个异 号下面是”-“ 。计算有多少个不同的符号三角形,使其所含”+“ 和”-“ 的个数相同 。 n=7时的1个符号三角形如下:

 • + - + - + +
 • - - - - +
 • + + + -
 • + + -
 • + -
 • - +

Input
每行1个正整数n <=24,n=0退出.

Output
n和符号三角形的个数.

Sample Input
15
16
19
20
0

Sample Output
15 1896
16 5160
19 32757
20 59984

 • 点赞
 • 回答
 • 收藏
 • 复制链接分享

1条回答