qq_40132428
2018-12-24 16:17 阅读 624

编译没有错误 烧录进单片机 LCD1602一直显示A 不知道怎么办

LCD1602头文件
```#ifndef LCD1602_H

#include

 #define _LCD1602_H_

 #define LCD1602_A P0

  sbit RS = P3^5;
  sbit RW = P3^6;
 sbit EN = P3^4;

 typedef unsigned char uchar;
typedef unsigned char uint;

  void delay_ms(uint n);
   void Dis_onechar(uchar x,uchar y,uchar dat);
   void Dis_str(uchar x,uchar y,uchar *str);
   void Init_LCD1602();
   void Read_busy();
   void Write_cmd(uchar cmd);
   void Write_dat(uchar dat);
   void clear_LCD1602();

#endif 
LCD1602程序

```#include "LCD1602.h"


void delay_ms(uint n) 
{ 
uint i,y; 
for(i=n;i>0;i--) 
  {
 for(y=114;y>0;y--);
  }    
}


// º¯ÊýÃû£ºÅÐ溯Êý
// º¯Êý¹¦ÄÜ£ºÅжÏÒº¾§ÊÇ·ñ·±Ã¦
void Read_busy()
{
  uchar busy;
   LCD1602_A = 0xff;
   RS = 0;
   RW = 1;
  do{
    EN = 1;
     busy = LCD1602_A;
     EN = 0;//À­µÍʹÄÜ¶Ë ±ãÓÚÏ´ÎʹÓÃ
  }while(busy & 0x80);//²»ÎªÁã¾ÍÒ»Ö±Ö´ÐÐ
}
//º¯ÊýÃû³Æ£ºÐ´ÃüÁî
//º¯Êý¹¦ÄÜ£ºÏòLCDÖÐдÈëÃüÁî
void Write_cmd(uchar cmd)
 {
  Read_busy();
   RS = 0;
    RW = 0;
    LCD1602_A = cmd;
    EN = 1;
    EN = 0;
}
//º¯ÊýÃû³Æ£ºÐ´Êý¾Ý
//º¯Êý¹¦ÄÜ£ºÏòLCDÖÐдÈëÊý¾Ý
void Write_dat(uchar dat)
{
 Read_busy();
  RS = 1;
  RW = 0;
  LCD1602_A = dat;
  EN = 1;
  EN = 0;
}
//º¯ÊýÃû³Æ£ºÏÔʾһ¸ö×Ö·û
//º¯Êý¹¦ÄÜ£ºÔÚÖ¸¶¨µÄλÖÃÏÔʾһ¸ö×Ö·û
void Dis_onechar(uchar x, uchar y, uchar dat)
{
  if(y) x |= 0x40;
    x |= 0x80;
  Write_cmd(x);
  Write_dat(dat);
}
//º¯ÊýÃû³Æ£ºÏÔʾһ¸ö×Ö·û´®
//º¯Êý¹¦ÄÜ£ºÁ¬ÐøµÄÏÔʾ×Ö·û
void Dis_str(uchar x, uchar y, uchar *str)//strÊÇÖ¸Õë±äÁ¿(µØÖ·)*strÊÇÖ¸Õë»òµØÖ·ÀïµÄÄÚÈÝ
{
  if(y) x |= 0x40;
    x |= 0x80;
   Write_cmd(x);
   while(*str != '\0')
   {
    Write_dat(*str++);//Ö¸ÏòÏÂÒ»¸öµØÖ· µÄÄÚÈÝ
   }
}
//º¯ÊýÃû³Æ£ºLCD³õʼ»¯
//º¯Êý¹¦ÄÜ£º³õʼ»¯LCD
void Init_LCD1602()
{
  Write_cmd(0x38);//ÉèÖÃÏÔʾģʽ
   Write_cmd(0x0c);// ¿ªÏÔʾ ÏÔʾ¹â±ê ¹â±ê²»ÉÁ
   Write_cmd(0x06);//µØÖ·Ö¸Õë¼ÓÒ» ¹â±ê¼ÓÒ»
   Write_cmd(0x01);//ÇåÆÁ
}
void clear_LCD1602()
{
  Write_cmd(0x01);
}

矩阵键盘的程序

#include "LCD1602.h"

uchar str[] = {"0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,A,B,C,D,E,F,G,H,J,K,L"};


//º¯ÊýÃû£ºÉ¨Ã躯Ê
//º¯Êý¹¦ÄÜ£ºÅжÏ20¸ö°´¼üÄǸö±»°´ÏÂÁË
uchar Keyscan()
{
  uchar dat_l,dat_h;//l ÐÐ h ÁÐ
  P3 = 0xf0;// 1111 0000 ¸ßλÊÇÁÐ µÍλÊÇÐÐ
  if((P3 & 0xf0)!= 0xf0)
  {
    delay_ms(10);
    if((P3 & 0xf0) != 0xf0)
    {
      dat_l = P3 & 0xf0;//´¢´æÁеÄÖµ ¸ßËÄλ µÍËÄλʼÖÕΪÁã
       P3 = P3 | 0x0f;//µÍËÄλȫΪһ ÅжÏÄÄÒ»ÐÐ
       dat_h = P3 & 0x0f;// ¸ßËÄλΪ0 µÍËÄλΪÐÐÖµ ´¢´æÐÐÖµ
      while((P3 & 0x0f) != 0x0f)//Åжϰ´¼üÊÇ·ñËÉ¿ª ²»³ÉÁ¢Ìø³öÑ­»·
        return(dat_l+dat_h);//·µ»Ø¼üÂëÖµ
      }
  }
}
//º¯ÊýÃû³Æ£»Êä³öº¯Êý
//º¯Êý¹¦ÄÜ£»Êä³öÿ¸ö¼üËù´ú±íµÄÊý×Ö
uchar keypro()
{

   switch(Keyscan())
      {
        //µÚÒ»ÐмüÅÌ
        case 0xee: return 0; break;
       case 0xde: return 1; break;
        case 0xbe: return 2; break;
        case 0x7e: return 3; break;
        //µÚ¶þÐмüÅÌ
        case 0xed: return 4; break;
        case 0xdd: return 5; break;
        case 0xbd: return 6; break;
        case 0x7d: return 7; break;
        //µÚÈýÐмüÅÌ
        case 0xeb: return 8; break;
        case 0xdb: return 9; break;
        case 0xbb: return 10; break;
        case 0x7b: return 11; break;
        //µÚËÄÐмüÅÌ
        case 0xe7: return 12; break;
        case 0xd7: return 13; break;
        case 0xb7: return 14; break;
        case 0x77: return 15; break;

        //¶ÀÁ¢¼üÅÌ
        case 0xfe: return 16; break;
        case 0xfd: return 17; break;
        case 0xfb: return 18; break;
        case 0xf7: return 19; break;
      default: return 20;break;
      }
}
void main()
{
  uchar num;

  while(1)
  {

    Init_LCD1602();
    num = keypro();
    //clear_LCD1602();
   Dis_onechar(2,0,str[num]); 
    delay_ms(10);
  }
}
 • 点赞
 • 写回答
 • 关注问题
 • 收藏
 • 复制链接分享

相关推荐