u011772593
羽浩chris
2021-01-18 16:13

字符串形式的判断条件,如何拆分条件

  • java

(highestEdu > 2 and (highestEdu < 4 or highestEdu = 3) or highestEdu = 4)

类似这个我怎么确定具体是哪个返回false

1.语句是个字符串

2.在Java代码中执行(我已经使用ScriptEngineManager执行了)整段的条件可以判断初true或者是false

3.想判断是哪个最小的不可拆分的条件为false 如何实现

 

  • 点赞
  • 回答
  • 收藏
  • 复制链接分享

6条回答

为你推荐

换一换