suotong_Game
suotong_Game
2021-01-23 16:48
采纳率: 100%
浏览 2

初学者的疑惑,希望有人帮忙改正这段代码

如何更改才能使这个代码打印出东西,感谢

#include<stdio.h>
int i, j;

for (i = 0; i < 3; i++)
{
	function(i);
}

void function(int count)
{
	printf(count);
}


 

 • 点赞
 • 写回答
 • 关注问题
 • 收藏
 • 邀请回答

2条回答 默认 最新

 • can_do_nothing
  是个新手233 2021-01-23 17:11
  已采纳

  你这个没有main函数啊,而且function的声明应该在调用前面。

  #include<stdio.h>
  int i,j;
  void function(int count);
  
  int main()
  {
    for(i=0;i<3;i++)
    {
      function(i);
    }
    return 0;
  }
  
  void function(int count)
  {
    printf("%d",count);
  }
  点赞 评论
 • Java_cpp_
  天使中的魔鬼M 2021-01-23 17:12

  #include<stdio.h>

      
  void function(int count)
  {
      printf("%d\n",count);
  }

  int main(){
          
  int i, j;
   
  for (i = 0; i < 3; i++)
  {
      function(i);
  }
      return 0;
  }

  点赞 评论

相关推荐