weixin_41980210
weixin_41980210
采纳率100%
2021-02-27 20:09

python 如何生成限制内所有可能的list

例如:

a为0-12任意一个数

b为0-10任意一个数

如何生成[[a,b]]即如下list

[

[0,0],

    .

    .

    .

[12,10]

]

点点点为省略号 

 • 点赞
 • 写回答
 • 关注问题
 • 收藏
 • 复制链接分享
 • 邀请回答

4条回答

 • jslang 天际的海浪 2月前
  ""
  a为0-3任意一个数
  b为0-4任意一个数
  c为0-2任意一个数
   """
  slist = [3,4,2]
  rlist = [[]]
  for l in slist:
    t = []
    for li in rlist:
      for i in range(l+1):
        t.append(li+[i])
    rlist = t
  
  for item in rlist:
    print(item)
  
  点赞 评论 复制链接分享
 • weixin_43287121 ~白+黑 1月前

  那你只能找到这些限制的共性,从而精简代码,如果没有共性,只能全写出来,

  点赞 评论 复制链接分享
 • qq_46557664 ymf. 2月前

  for a in range(13):
      for b in range(11):
          list1=[]
          list1.append(a)
          list1.append(b)
          print(list1)

  点赞 评论 复制链接分享
 • qq_41500251 垃圾管理员 2月前

  [[a, b] for a in range(13) for b in range(11)]

  点赞 评论 复制链接分享