Annette_wang
Annette_wang
采纳率77.8%
2021-03-05 12:24

斐波那契求和,程序哪里错了?

已采纳

#include <iostream>

using namespace std;

int main()

{
    int n;
    cin>>n;
    int a[n];
    a[0]=a[1]=1;
    int sum=0,i;
    if(n==1) sum=1;
else if(n==2) sum=2;
   else{ for(i=2;i<n;i++){
        a[i]=a[i-1]+a[i-2];
        sum=a[i]+2;
    }
   }
    cout << sum<< endl;
    return 0;
}
 

 • 点赞
 • 写回答
 • 关注问题
 • 收藏
 • 复制链接分享
 • 邀请回答

5条回答

 • qq_43414873 小白小白你好菜 1月前

  #include <iostream>
  using namespace std;

  int main()
  {
      int n;
      cin>>n;
      int a[n];
      a[0] = a[1] = 1;
      int sum = 0, i;
      if(n == 1) 
          sum = 1;
      else if(n == 2)
          sum = 2;
      else{
          sum = 2;//这个很重要
          for(i = 2; i < n; i++){
              a[i] = a[i-1] + a[i-2];
              sum += a[i];
          }
      }
      cout << sum<< endl;
      return 0;
  }

  点赞 1 评论 复制链接分享
 • cxd1314520 岑小岑 1月前

  错在:n>2时,sum初始=2,sum=a[i]+2; 改成:sum +=a[i];

  #include <iostream>
  using namespace std;
  
  int main()
  {
  	int n;
  	cin>>n;
  	int *a=new int[n];
  	a[0]=a[1]=1;
  	int sum=0,i;
  	if(n==1)
  	{
  		sum=1;
  	}
  	else if(n==2)
  	{
  		sum=2;
  	}
  	else
  	{
  		sum=2;
  		for(i=2;i<n;i++)
  		{
  			a[i]=a[i-1]+a[i-2];
  			sum +=a[i];
  		}
  	}
  	
  	cout << sum<< endl;
  	delete[] a;
  	return 0;
  }
  
  点赞 1 评论 复制链接分享
 • qq_43414873 小白小白你好菜 1月前

  对了就点个采纳吧,可怜可怜孩子吧

  点赞 1 评论 复制链接分享
 • SoftwareTeacher SoftwareTeacher 1月前

  你期待什么输出, 看到了什么输出? 请写清楚

  点赞 1 评论 复制链接分享
 • Annette_wang Annette_wang 1月前

  #include <iostream>

  using namespace std;

  int main()
  {
      int i,n,sum=0;
      cin>>n;
      int a[n];
      a[0]=a[1]=1;
      for(i=2;i<n;i++){
          a[i]=a[i-1]+a[i-2];
         // sum=sum+a[i];在此计算不对,不会得到结果。该步其实是初始化
      }
     for(i=0;i<n;i++)
      sum=sum+a[i];

     }
      cout<<sum;
      return 0;
  }
   

  点赞 评论 复制链接分享