weixin_44205460
风吹瑟瑟冷
2021-03-11 09:31
采纳率: 44.4%
浏览 379
已结题

微信小程序两个数组合并问题。

请问,我需要把数组合并在一起,然后合并完之后是这样的,我想实现的效果是把那两条数据插入进入变成两个数组,一条对应的一条数据插入到里面,而不是变成四个数组,有没有会的呀,大神求教

 • 点赞
 • 收藏

6条回答 默认 最新

 • weixin_44058725
  已采纳
   let arr1 = [{id:111},{id:222}];
    let arr2 = [{val:333},{val:444}];
    function mergeArr(arr1, arr2) { //arr目标数组 arr1要合并的数组 return会合并后的数组
      if(arr1.length==0){
        return [];
      }
      let arr3 = [];
      arr1.map((item, index) => {
        arr3.push(Object.assign(item,arr2[index]));
      })
      return arr3;
    }
    console.log(mergeArr(arr1,arr2))

  这样?

  点赞 1 评论
 • zhshchilss
  zhshchilss 2021-03-11 09:33

  let arr1 ;

  let arr2 ;

  let arr = [arr1,arr2] ?这种

  点赞 评论
 • weixin_44058725

  不太明白你的意思,是这样吗

  let arr1=[1,2];
  let arr2=[3,4];
  //时变成这样吗?
  [[1,3],[2,4]]
  点赞 评论
 • weixin_44205460
  风吹瑟瑟冷 2021-03-11 09:48

  就相对应的插入进入

  点赞 评论
 • weixin_44058725
   let arr1 = [1, 2];
    let arr2 = [3, 4];
    function mergeArr(arr1, arr2) { //arr目标数组 arr1要合并的数组 return会合并后的数组
      if(arr1.length==0){
        return [];
      }
      let arr3 = [];
      arr1.map((item, index) => {
        let arr = [item];
        arr.push(arr2[index]);
        arr3.push(arr);
      })
      return arr3;
    }
    console.log(mergeArr(arr1,arr2))

  看看这个行不行

  点赞 评论
 • weixin_44058725

   

  点赞 评论

相关推荐