weixin_42411117
weixin_42411117
采纳率100%
2021-04-11 12:17

帮忙写个代码,可以识别框选字体部分(矩形框),并分割成单独图片

100
已采纳

 

 • 点赞
 • 写回答
 • 关注问题
 • 收藏
 • 复制链接分享
 • 邀请回答

4条回答

 • juzicode00 桔子code 26天前

  python实现,需要安装opencv、numpy模块:切割准确率95%以上, 效果图:

   

  #juzicode.com/vx:桔子code
  import os,sys,time,cv2
  import numpy as np
  
  dbg_is_show = False
  def show_img(win_name,img,wait_time=0,img_ratio=0.15,is_show=True):
    if is_show is not True:
      return 
    rows = img.shape[0]
    cols = img.shape[1]
    cv2.namedWindow(win_name, cv2.WINDOW_NORMAL )#cv2.WINDOW_AUTOSIZE)
    cv2.resizeWindow(win_name,(int(cols*img_ratio),int(rows*img_ratio)))
    cv2.imshow(win_name,img)
    cv2.waitKey(wait_time)
    
  if not os.path.exists('out'):
    os.mkdir('out')
    
  print('juzicode.com/vx:桔子code')
  print(cv2.__version__)
  img_src = cv2.imread('src.jpg')
  print(img_src.shape)
  
  show_img('img_src',img_src,is_show=dbg_is_show)
   
  #获取灰度图
  img_b, img_g, img_r = cv2.split(img_src) 
  show_img('img_r',img_r,is_show=dbg_is_show)
  
  img_gray = cv2.bitwise_not(img_r)
  img_gray= cv2.medianBlur(img_gray,5)
  
  #二值化
  thresh_bin,img_bin= cv2.threshold(img_gray,127,255,cv2.THRESH_BINARY)
  show_img('img_bin',img_bin,is_show=dbg_is_show)
  
  kernel = cv2.getStructuringElement(cv2.MORPH_RECT,(3, 3))
  img_eroded = cv2.erode(img_bin,kernel)   
  show_img('img_eroded',img_eroded)  
  
  kernel = cv2.getStructuringElement(cv2.MORPH_RECT,(29, 29))
  img_dilated = cv2.dilate(img_eroded,kernel)    
  show_img('img_dilated',img_dilated)
  
  res = cv2.findContours(img_dilated,cv2.RETR_TREE,cv2.CHAIN_APPROX_SIMPLE) 
  contours=res[1] 
  print ('len(contours):',len(contours))
  
  for i in range(0,len(contours)): 
    x, y, w, h = cv2.boundingRect(contours[i])
    print(i,len(contours[i]))
    if len(contours[i])<80:continue
    cv2.rectangle(img_src, (x,y), (x+w,y+h), (255,0,0), 10)
    newimage=img_src[y:y+h,x:x+w]
    cv2.imwrite( 'out\\'+str(i)+".jpg",newimage)
    
  show_img("img_dilated_with_contour", img_src) 
  
  点赞 12 评论 复制链接分享
 • qq_40967081 qq_40967081 23天前

  坐等博主采纳楼上

  点赞 评论 复制链接分享
 • java578764919 亦小柒 23天前

  我就坐等看看这位大兄弟的代码会不会被采纳

  点赞 评论 复制链接分享
 • hangzhou728 我灰灰凭啥输 24天前

  坐等博主采纳楼上

  点赞 评论 复制链接分享

相关推荐