ansn001
2012-03-22 10:40
浏览 247
已采纳

logback pattern 问题。有知道的进来帮助一下

 

<appender name="FILE" class="ch.qos.logback.core.FileAppender">
    <file>d://logs2/MyApp-${byDay}log.html</file>
    <layout class="ch.qos.logback.classic.html.HTMLLayout"> 
      <pattern>%date%thread%level%logger%mdc%msg</pattern> 
    </layout> 
    <append>true</append>
    <encoder>
      <pattern>%-4relative [%thread] %-5level %logger{35} - %msg%n
      </pattern>
    </encoder>
</appender>

 刚刚在学logback。

现在有点头疼的是pattern里的相关内容。在网上找了下。没有找到相关的东西,也许是我没找对关键词。

有知道相关知识解释的,或者知道相关知识的帮我解决一下吧。谢谢了。

 

我现在可以输出在文件上。不过没有样式,很难看,也不方便找到错误。冰天雪地跪等

 • 点赞
 • 写回答
 • 关注问题
 • 收藏
 • 邀请回答

1条回答 默认 最新

 • _1_1_7_ 2012-03-22 11:01
  已采纳

  我平时用的:
  [code="xml"] class="com.csii.pe.common.logging.DynamicRollingFileAppender">

  /logs/logFile.%d{yyyy-MM-dd}.log  %d{yyyy-MM-dd HH:mm:ss.SSS} [%-5level] %logger %m%n


  [/code]

  点赞 评论

相关推荐 更多相似问题