m0_57630893
2021-05-18 09:24
采纳率: 66.7%
浏览 42

C语言程序设计中顺序和逆序求一个键盘输入的一维数组的值—一维数组

求用C语言编写,C语言程序设计中顺序和逆序求一个键盘输入的一维数组的值—一维数组

 • 写回答
 • 好问题 提建议
 • 关注问题
 • 收藏
 • 邀请回答

6条回答 默认 最新

 • 已采纳
  #include<stdio.h>
  
  int main()
  
  {
    int m,i,j,t;
    int a[1000];
    printf("%s","请输入个数");
    scanf("%d",&m);//个数
    for(i=0;i<m;i++)
    {
      scanf("%d",&a[i]);
    }
    for(i=0;i<m;i++){
      for(j=0;j<m;j++){
        if(a[i]<a[j]){
          t=a[i];
          a[i]=a[j];
          a[j]=t;
        }
      }
    }
    printf("%s","升序");
    for(i=0;i<m;i++){
      printf("%d ",a[i]);
    }
    for(i=0;i<m;i++){
      for(j=0;j<m;j++){
        if(a[i]>a[j]){
          t=a[i];
          a[i]=a[j];
          a[j]=t;
        }
      }
    }
    printf("%s","降序");
    for(i=0;i<m;i++){
      printf("%d ",a[i]);
    }
    return 0;
  
  }
  
  已采纳该答案
  评论
  解决 无用
  打赏 举报
 • CSDN专家-张老师 2021-05-18 09:26

  这个是一维数组的考查,定义数组,主要用循环即可

  评论
  解决 无用
  打赏 举报
 • CSDN专家-张老师 2021-05-18 09:29

  题主,明确下,你这个题目要求和还是排序呢

  评论
  解决 无用
  打赏 举报
 • CSDN专家-张老师 2021-05-18 09:35
  #include<stdio.h>
  int main()
  {
    int i = 0;
    int a[10] = {0,5,2,3,6,9,8,7,4,1};
    int j = 0;
    int tmp = 0;
    int m = sizeof(a) / sizeof(a[0]); //s数组大小
    for (i=0; i<m-1; i++)  //比较m-1次
    {
      for (j = 0; j < m-i-1; j++)  // 最后一次比较a[m-i-1]与a[m-i-2]
      {
        if (a[j]>a[j+1])  //如果a[j]比a[j+1]大则交换内容
        {
          tmp = a[j+1];
          a[j+1] = a[j];
          a[j] = tmp;
        }
      }
    }
    for (i=0; i < m; i++)
    {
      printf(" %d ", a[i]);  //打印
    }
    printf(" \n ");
    return 0;
  }
  

  这是升序

  评论
  解决 无用
  打赏 举报
 • CSDN专家-张老师 2021-05-18 09:35
  #include<stdio.h>
  int main()
  {
    int i = 0;
    int a[10] = {0,5,2,3,6,9,8,7,4,1};
    int j = 0;
    int tmp = 0;
    int m = sizeof(a) / sizeof(a[0]); //s数组大小
    for (i=0; i<m-1; i++)  //比较m-1次
    {
      for (j = 0; j < m-i-1; j++)  // 最后一次比较a[m-i-1]与a[m-i-2]
      {
        if (a[j]<a[j+1])  //如果a[j]比a[j+1]大则交换内容
        {
          tmp = a[j+1];
          a[j+1] = a[j];
          a[j] = tmp;
        }
      }
    }
    for (i=0; i < m; i++)
    {
      printf(" %d ", a[i]);  //打印
    }
    printf(" \n ");
    return 0;
  }
  

  这是降序

  评论
  解决 无用
  打赏 举报
 • 有问必答小助手 2021-05-18 11:10

   您好,我是有问必答小助手,您的问题已经有小伙伴解答了,您看下是否解决,可以追评进行沟通哦~

  如果有您比较满意的答案 / 帮您提供解决思路的答案,可以点击【采纳】按钮,给回答的小伙伴一些鼓励哦~~

  ps:问答VIP仅需29元,即可享受5次/月 有问必答服务,了解详情>>>https://vip.csdn.net/askvip?utm_source=1146287632

  评论
  解决 无用
  打赏 举报

相关推荐 更多相似问题