m0_57630893
2021-05-18 09:48
采纳率: 66.7%
浏览 35

C语言 用函数Add()函数求一个4*4二维数组的主副对角元素之和,函数fun()求该二维数组的转置

C语言 用函数Add()函数求一个4*4二维数组的主副对角元素之和,函数fun()求该二维数组的转置--二维数组

 • 点赞
 • 写回答
 • 关注问题
 • 收藏
 • 邀请回答

2条回答 默认 最新

 • qfl_sdu 2021-05-18 10:14
  已采纳

  代码如下:

  #include <stdio.h>
  
  int add(int **p,int n)
  {
  	int sum = 0;
  	for(int i = 0; i < n; i++)
  	{
  		sum += p[i][i];
  		sum += p[i][n-1-i];
  	}
  	
  	return sum;
  	
  }
  
  void fun(int **p,int n)
  {
  	int k;
  	for(int i=0;i<n;i++)
  		for(int j=i+1;j<n;j++)
  		{
  			k = p[i][j];
  			p[i][j] = p[j][i];
  			p[j][i] = k;
  		}
  }
  void main()
  {
  	int n = 4;
  	int **p = new int*[n];
  	for(int i=0;i<n;i++)
  	{
  		p[i] = new int[n];
  		for(int j=0;j<n;j++)
  			scanf("%d",&p[i][j]);
  	}
  
  
  	int sum = add(p,n);
  	printf("主副对角线之和=%d\n",sum);
  
  	fun(p,n);
  	for (int i = 0; i < n; i++)
  	{
  		for (int j = 0;j < n;j++)
  		{
  			printf("%d ",p[i][j]);
  		}
  		printf("\n");
  	}
  	getchar();
  	getchar();
  }
  
  点赞 评论
 • weixin_56932987 2021-05-18 10:02

  不会

  点赞 评论

相关推荐 更多相似问题