m0_57947506
2021-05-20 08:29
采纳率: 100%
浏览 89

1.将n个数据存放到数组中(其中n是小于等于100的整数),找出数组中比这n个数平均值小的数。 2

1.将n个数据存放到数组中(其中n是小于等于100的整数),找出数组中比这n个数平均值小的数。 2.设计程序,求一个矩阵对角线上元素之和。 3.设计程序,求一个4行4列二维数组周边元素之和。
 • 点赞
 • 写回答
 • 关注问题
 • 收藏
 • 邀请回答

1条回答 默认 最新

 • 小P聊技术 2021-05-20 10:18
  已采纳
  #include "stdafx.h"
  
  int main()
  {
    // 定义一个整型数组, 并进行初始化赋值16个数据 : 
    int arr[] = {1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16};
    int length = 0;
    int sum = 0;
    float average = 0;//平均值
    // 计算数组中数据长度 :
    // 所有数据的字节数除以一个数据的字节数即为数据的个数 : 
    length = sizeof(arr) / sizeof(int);
    for(int i =0;i<length;i++){
      sum = sum + arr[i];
    }
    //计算出数组的平均值
    average = (float)sum / length;
    //遍历输出所有比平均值小的数
    printf("比平均值小的数有:\n");
    for(int i =0;i<length;i++){
      if(arr[i]<average){
        printf("%d ",arr[i]);
      }
    }
    printf("\n");
    getchar();
    return 0;
  }

  点赞 打赏 评论

相关推荐 更多相似问题