weixin_39965936 2021-05-20 22:17 采纳率: 68.8%
浏览 706
已采纳

C语言把给定的数字变成字符串形式输出,为什么我的输出是小方框?

#include <stdio.h>
#define MAX_LEN 11
int pos = 0;
void convert(int n, char str[])
{
	int i=1,k=0,len=0,yu,m=0;
	k=n;
	while(k>0){
		k=k/(10*i);
		i++;
		len++;
	}
	len=len+1;
	//printf("%d",len);//把输入了几位数算出来
	for(i=1;i<=len;i++){
		yu=n%10;
		n=n/10;
		str[len-i]=yu;
	}
	str[len]='\0';
	//程序填空,请将该函数填写完整
}
int main()
{
  int n;
  char str[MAX_LEN]={0};
  scanf("%d", &n);
  convert(n, str);
  printf("%s\n", str);
  return 0;
}
 • 写回答

1条回答 默认 最新

 • benbenli 2021-05-20 22:35
  关注

  主要问题十str[len-i]=yu;,你赋值的是整数0,应该赋值字符‘0’: str[len-i]=yu + '0';

  另外len=len+1造成下标计算错误。改正后玉兴可以了。

  #include <stdio.h>
  #define MAX_LEN 11
  int pos = 0;
  void convert(int n, char str[])
  {
  	int i=1,k=0,len=0,yu,m=0;
  	k=n;
  	while(k>0){
  		k=k/10;
  		len++;
  	}
  	len=len;
  	//printf("%d",len);//把输入了几位数算出来
  	for(i=1;i<=len;i++){
  		//printf("i = %d, n = %d, yu = %d, len-i = %d\n", i, n, n%10, len - i);
  		yu=n%10;
  		n=n/10;
  		str[len-i]=yu + '0';
  	}
  	str[len + 1]='\0';
  	//程序填空,请将该函数填写完整
  }
  int main()
  {
    int n;
    char str[MAX_LEN]={0};
    scanf("%d", &n);
    convert(n, str);
    printf("%s\n", str);
    return 0;
  }
  
  
  // Output:
  12345
  12345
  
  本回答被题主选为最佳回答 , 对您是否有帮助呢?
  评论

报告相同问题?

悬赏问题

 • ¥15 小程序中fit格式等运动数据文件怎样实现可视化?(包含心率信息))
 • ¥15 如何利用mmdetection3d中的get_flops.py文件计算fcos3d方法的flops?
 • ¥40 串口调试助手打开串口后,keil5的代码就停止了
 • ¥15 电脑最近经常蓝屏,求大家看看哪的问题
 • ¥60 高价有偿求java辅导。工程量较大,价格你定,联系确定辅导后将采纳你的答案。希望能给出完整详细代码,并能解释回答我关于代码的疑问疑问,代码要求如下,联系我会发文档
 • ¥50 C++五子棋AI程序编写
 • ¥30 求安卓设备利用一个typeC接口,同时实现向pc一边投屏一边上传数据的解决方案。
 • ¥15 SQL Server analysis services 服务安装失败
 • ¥15 基于面向对象的图书馆借阅管理系统
 • ¥15 opencv图像处理,需要四个处理结果图