weixin_53372153
2021-07-04 15:33
采纳率: 95.2%
浏览 8

字符数组与字符串:过滤串中非字母

字符数组与字符串:过滤串中非字母。
输入一个字符串,过滤此串,只保留串中的字母字符,并统计新生成串中包含的字母个数。

函数接口定义:
fun(char *ptr) ; // 或 fun(char ptr[ ] ) ;
ptr由主函数输入的字符串传入。

裁判测试程序样例:

#define N 30
#include "stdio.h"
#include "string.h"

int main()
{
char str[N];
int s;
gets(str);
s=fun(str);
puts(str);
printf(",%d", s);
return 0;
}

/* 答题框里的子函数的设计被嵌入这里 */
输入样例:
go234$o1d
输出样例:
在这里给出相应的输出。例如:

good
,4

 • 点赞
 • 写回答
 • 关注问题
 • 收藏
 • 邀请回答

1条回答 默认 最新

 • 暗夜无风 2021-07-04 21:05
  已采纳
  int fun(char *ptr)
  {
    char *p = ptr;
    int count = 0;
    while (*ptr)
    {
      if (*ptr >= 'a' && *ptr <= 'z' || *ptr >= 'A' && *ptr <= 'Z')
      {
        *(p++) = *(ptr++);
        count++;
      }
      else
      {
        ptr++;
      }
      
    }
    *p = '\0';
    return count;
  }
  
  点赞 1 评论

相关推荐 更多相似问题