ʕ̢̣̣̣̣̩̩̩̩·͡˔·梦生 2021-07-16 00:00 采纳率: 83.3%
浏览 59
已结题

C语言程序编程设计。

img

 • 写回答

3条回答 默认 最新

 • 关注
  
  #include <stdio.h>
  void fun(int *a, int n)
  {
    int t;
    for (int i = 0; i < n-1; i++)
      for (int j = 0; j < n-1-i; j++)
        if (a[j]<a[j+1])
        {
          t = a[i];
          a[i] = a[j];
          a[j] = t;
        }
  }
  int main()
  {
    int a[3];
    int n = 3;
    for (int i = 0; i < 3; i++)
      scanf("%d", &a[i]);
    fun(a, n);
    for (int i = 0; i < n; i++)
      printf("%d ", a[i]);
  }
  
  本回答被题主选为最佳回答 , 对您是否有帮助呢?
  评论
查看更多回答(2条)

报告相同问题?

问题事件

 • 已结题 (查看结题原因) 7月19日
 • 已采纳回答 7月19日
 • 创建了问题 7月16日

悬赏问题

 • ¥15 安装GroudingDINO RuntimeError: Error compiling objects for extension
 • ¥15 关于推送项目到github的问题
 • ¥15 急!C++指针编写相关的问题
 • ¥15 kerberos身份认证配置问题
 • ¥30 用python写一个多签情况下波场的代理资源和回收资源
 • ¥15 怎么在matlab中输出显示泵的流量-扬程和管路损失与流量均在一个表格里
 • ¥15 matlab学期例题代码答疑
 • ¥15 在线手电筒追加按钮JS
 • ¥15 调用函数时,无关变量的改变引起函数值的改变
 • ¥15 xy坐标转化为经纬度坐标