ʕ̢̣̣̣̣̩̩̩̩·͡˔·梦生 2021-07-16 00:00 采纳率: 83.3%
浏览 59
已结题

C语言程序编程设计。

img

 • 写回答

3条回答 默认 最新

 • 关注
  
  #include <stdio.h>
  void fun(int *a, int n)
  {
    int t;
    for (int i = 0; i < n-1; i++)
      for (int j = 0; j < n-1-i; j++)
        if (a[j]<a[j+1])
        {
          t = a[i];
          a[i] = a[j];
          a[j] = t;
        }
  }
  int main()
  {
    int a[3];
    int n = 3;
    for (int i = 0; i < 3; i++)
      scanf("%d", &a[i]);
    fun(a, n);
    for (int i = 0; i < n; i++)
      printf("%d ", a[i]);
  }
  
  本回答被题主选为最佳回答 , 对您是否有帮助呢?
  评论
 • qfl_sdu 2021-07-16 00:08
  关注

  第一题:

  double mypow(double x,int y)
  {
    int i;
    double s = 1;
    if(y==0)
      return 1;
    for(i=1;i<=y;i++)
      s = s*x;
    return s;
  }
  
  

  第二题:

  
  #include <stdio.h>
  
  void fun(int *a,int *b,int *c)
  {
    int max,min;
    max = *a>(*b>*c?*b:*c)?*a:(*b>*c?*b:*c);
    min = *a<(*b<*c?*b:*c)?*a:(*b<*c?*b:*c);
    *b = *a + *b + *c - max - min;
    *a = max;
    *c = min;
  }
  
  int main()
  {
    int a,b,c;
    scanf("%d %d %d",&a,&b,&c);
    fun(&a,&b,&c);
    printf("从大到小:%d %d %d\n",a,b,c);
    return 0;
  }
  
  评论
 • 浪客 2021-07-16 00:13
  关注
  #include <stdio.h>
  
  double mypow(double x, int y)
  {
    double p = 1;
    while (y)
    {
      p *= x;
      y--;
    }
    return p;
  }
  
  int main()
  {
    double a = 5.0;
    int n = 5;
    printf("%lf\n", mypow(a, n));
    return 0;
  }
  
  #include <stdio.h>
  void fun(int *a, int n)
  {
    int t;
    for (int i = 0; i < n; i++)
      for (int j = 0; j < n; j++)
        if (a[i] > a[j])
        {
          t = a[i];
          a[i] = a[j];
          a[j] = t;
        }
  
    for (int i = 0; i < n; i++)
      printf("%d ", a[i]);
    printf("\n");
  }
  
  int main()
  {
    int a[3];
    int n = 3;
    for (int i = 0; i < 3; i++)
      scanf("%d", &a[i]);
  
    fun(a, n);
  
    return 0;
  }
  
  评论
查看更多回答(2条)

报告相同问题?

问题事件

 • 已结题 (查看结题原因) 7月19日
 • 已采纳回答 7月19日
 • 创建了问题 7月16日

悬赏问题

 • ¥20 有人能代写linux应用吗?有偿,酬金可商量,具体要求联系我
 • ¥15 神经网络建立应力预测模型
 • ¥20 反编译一款APP手游,解密出lua脚本。
 • ¥15 改一下,代码,让代码符合要求
 • ¥15 报错问题,只有两个错误,如图片所示,i多次初始化
 • ¥15 matlab runtime 如何收费
 • ¥15 Tpad api账户 api口令
 • ¥30 ppt进度条制作,vba语言
 • ¥15 生信simpleaffy包下载
 • ¥15 在二层网络中,掩码存在包含关系即可通信