อาเหว่ย 2021-08-24 17:35 采纳率: 100%
浏览 124
已结题

html5 websocket 实现视频聊天

目前实现了 本地摄像头可以打开视频,可以拍照。
使用WEBSOCKET发送出去了。也接收了。但是接收到的数据无法显示视频。
可能是发送的问题。也可能是解析的问题。但是发送和接收的数据我检查了确实都是相同的BLOB数据。

有写过原生的指点一下。不要引用三方。完全原生JS。
目前实现了 本地摄像头可以打开视频,可以拍照。
使用WEBSOCKET发送出去了。也接收了。但是接收到的数据无法显示视频。
可能是发送的问题。也可能是解析的问题。但是发送和接收的数据我检查了确实都是相同的BLOB数据。

有写过原生的指点一下。不要引用三方。完全原生JS。

const videoMimeType
let myConstraints =
let myWebSocket = null;
//Remote
let remoteMediaSource;
let remoteSourceBuffer;

 • 写回答

5条回答 默认 最新

 • อาเหว่ย 2021-08-24 17:40
  关注
    let myVideo = document.getElementById("myVideo");
    let remoteVideo = document.getElementById("remoteVideo");
  
    async function openVideo() {
  
      try {
        //本地VIDEO-本地正常
        var curStream = await navigator.mediaDevices.getUserMedia(myConstraints);
        myVideo.srcObject = curStream;
        myVideo.onloadedmetadata = function(evt) {
          myVideo.play();
        };
        remoteVideo.onloadedmetadata = function(evt) {
          remoteVideo.play(); //
        };
  
        //远程VIDEO-一直没办法显示          
        remoteMediaSource = new MediaSource();
        remoteVideo.src = URL.createObjectURL(remoteMediaSource);
  
  
        remoteMediaSource.addEventListener('sourceopen', () => {
          //URL.revokeObjectURL(remoteVideo.src);            
          remoteSourceBuffer = remoteMediaSource.addSourceBuffer(videoMimeType);
          remoteSourceBuffer.addEventListener('updateend', () => {
            remoteMediaSource.endOfStream();
            remoteVideo.play();
          });
  
  
        });
  
        //////////////
        //录制发送
        let myMRecord = new MediaRecorder(curStream);
        myMRecord.ondataavailable = function(curBlob) {
          var txtLocal = document.getElementById("txtLocal");
          txtLocal.value = (curBlob.data.size); //blob流
          //data流;size为流大小
          if (myWebSocket == null) {
            ConnectWebSocket();
  
          } else {
            if (curBlob.data && curBlob.data.size > 0) {
  
  
              if (myWebSocket != null) {
  

  //这里的发送也是使用了两个方法,都不行;
  //var fr = new FileReader();
  //fr.readAsDataURL(curBlob.data);
  //fr.onload = function (e) {
  // myWebSocket.send(fr.result);
  //};

                myWebSocket.send(curBlob.data);
              }
  
  
            }
  
          }
        };
        myMRecord.start(1000);
      } catch {
        alert("打开摄像头失败.");
      }
    }
  
    function ConnectWebSocket() {
      if (myWebSocket != null) return;
       
      var wsUrl = "wss://www.address.com/ws/test";//自乙的地址一定要是HTTPS
     
      myWebSocket = new WebSocket(wsUrl); //这个定义必须在方法前
      myWebSocket.binaryType = 'arraybuffer'; //获取字节数据
  
      myWebSocket.onopen = function(evt) {
        //ViewLog("连接成功");
      };
      myWebSocket.onmessage = function(evt) {
  

  //这里接收到的数据不知道如何解析;始终没有显示

        remoteSourceBuffer.appendBuffer(evt.data);
        // var fr = new FileReader();
        // fr.onload = function(e) {
        //   remoteSourceBuffer.appendBuffer(e.target.result);
        // };
        // // Convert blob to ArrayBuffer
        // fr.readAsArrayBuffer(evt.data);
  
      };
      myWebSocket.onclose = function(evt) {
        myWebSocket = null;
        alert("连接断开");
      };
      myWebSocket.onerror = function(evt) {
  
        var msg = evt.data;
        alert("错误:" + msg);
      }
    }
  
  </script>
  
  本回答被题主选为最佳回答 , 对您是否有帮助呢?
  评论
查看更多回答(4条)

报告相同问题?

问题事件

 • 系统已结题 10月5日
 • 已采纳回答 9月27日
 • 修改了问题 8月24日
 • 创建了问题 8月24日

悬赏问题

 • ¥15 关于#linux#的问题(输入输出错误):出现这个界面接着我重新装系统,又让修电脑的师傅帮我扫描硬盘(没有问题)用着用着又卡死(相关搜索:固态硬盘)
 • ¥15 cv::resize不同线程时间不同
 • ¥15 web课程,怎么做啊😭没好好听课 根本不知道怎么下手
 • ¥15 做一个关于单片机的比较难的代码,然后搞一个PPT进行解释
 • ¥15 python提取.csv文件中的链接会经常出现爬取失败
 • ¥15 数据结构中的数组地址问题
 • ¥15 maya的mel里,怎样先选择模型A,然后利用mel脚本自动选择有相同名字的模型B呢。
 • ¥15 Python题,根本不会啊
 • ¥15 会会信号与系统和python的来
 • ¥15 关于#python#的问题