weixin_61549989
2021-09-05 15:48
采纳率: 100%
浏览 169
已结题

怎么用Python语言确定函数单调区间并画图

1,确定函数f( x)= x³-3x的单调区间,求解同时要画图
2,确定函数2x³-6x²-18x+7的极值,求解同时要画图

 • 写回答
 • 好问题 提建议
 • 追加酬金
 • 关注问题
 • 收藏
 • 邀请回答

1条回答 默认 最新

 • 程序媛一枚~ 2021-09-05 19:14
  已采纳

  f1(x) = x(x²-3) -无穷大-√3,√3+无穷大单调递增 -√3~√3单调递减

  f2(x) = 2x³-6x²-18x+7 = 2x(x²-3x-9)+7 = 2x(x-√3/2)²-9.75)+7 极值如图17,控制台也有输出

  图表如图:

  img

  # 1. 确定函数f( x)= x³-3x的单调区间,求解同时要画图
  # 2. 确定函数2x³-6x²-18x+7的极值,求解同时要画图
  
  # f1(x) = x(x²-3) -无穷大~-√3,√3~+无穷大单调递增 -√3~√3单调递减
  # f2(x) = 2x³-6x²-18x+7 = 2x(x²-3x-9)+7 = 2x(x-√3/2)²-9.75)+7
  import matplotlib.pyplot as plt
  import numpy as np
  
  x = np.linspace(-3, 3, 100)
  
  fig, ax = plt.subplots() # 创建一个图标和轴
  
  y1 = x ** 3 - 3 * x
  y2 = 2 * x ** 3 - 6 * x ** 2 - 18 * x + 7
  
  ax.plot(x, y1, label='f1(x)')
  ax.plot(x, y2, label='f2(x)')
  
  # 设置坐标轴原点
  ax.spines['bottom'].set_position(('data', 0)) # 这个位置的括号要注意
  ax.spines['left'].set_position(('data', 0))
  ax.set_xlabel('x label') # 添加x轴的标签
  ax.set_ylabel('y label') # 添加y轴的标签
  ax.set_title("Simple Plot") # 添加图表的标题
  
  # 设置y轴刻度及范围
  x_ticks = np.linspace(-3, 3, 10)
  y_ticks = np.linspace(min(y2), max(y2), 10)
  plt.xticks(x_ticks)
  plt.yticks(y_ticks)
  print('f2(x)的极值:', max(y2))
  ax.legend() # 添加说明
  plt.show()
  

  如有帮助,请采纳哦~

  评论
  解决 无用
  打赏 举报

相关推荐 更多相似问题