qq_56984760 2021-09-16 21:31 采纳率: 66.7%
浏览 104
已结题

c++函数重载,比较大小

求帮助,

img


第二题

img

 • 写回答

2条回答 默认 最新

 • qfl_sdu 2021-09-16 21:49
  关注

  如下,如有帮助,请帮忙采纳一下,谢谢。

  
  #include <stdio.h>
  
  int comp(int a,int b)
  {
    if(a>b) return 1;
    if(a<b) return -1;
    return 0;
  }
  
  int comp(char a,char b)
  {
    if(a>b) return 1;
    if(a<b) return -1;
    return 0;
  }
  
  int comp(char* s1,char* s2)
  {
    while(*s1 != '\0' && *s2 != '\0')
    {
      if(*s1 > *s2) return 1;
      if(*s1 < *s2) return -1;
      s1++;
      s2++;
    }
    if(*s1 == 0 && *s2 != 0)
      return -1;
    else if(*s1 != 0 && *s2 == 0)
      return 1;
    else
      return 0;
  }
  
  
  int main()
  {
    int a = 2,b=3;
    char ch1='z',ch2 = 'c';
    char* s1 = "abcde";
    char* s2 = "abcfff";
    int res = comp(a,b);
    if(res > 0)
      printf("%d 大于%d\n",a,b);
    else if(res < 0)
      printf("%d 小于%d\n",a,b);
    else
      printf("%d 等于%d\n",a,b);
  
    res = comp(ch1,ch2);
    if(res > 0)
      printf("%c 大于%c\n",ch1,ch2);
    else if(res < 0)
      printf("%c 小于%c\n",ch1,ch2);
    else
      printf("%c 等于%c\n",ch1,ch2);
  
    res = comp(s1,s2);
    if(res > 0)
      printf("%s 大于%s\n",s1,s2);
    else if(res < 0)
      printf("%s 小于%s\n",s1,s2);
    else
      printf("%s 等于%s\n",s1,s2);
    
    return 0;
  }
  
  本回答被题主选为最佳回答 , 对您是否有帮助呢?
  评论
查看更多回答(1条)

报告相同问题?

问题事件

 • 系统已结题 9月24日
 • 已采纳回答 9月16日
 • 创建了问题 9月16日

悬赏问题

 • ¥15 求组态王串口自定义通信配置方法或代码?
 • ¥15 实验 :UML2.0 结构建模
 • ¥20 用vivado写数字逻辑实验报告撰写,FPGA实验
 • ¥15 为什么shp文件会有这种小方块?
 • ¥15 ecplise在连接数据库时显示加载驱动成功但是数据库连接失败
 • ¥15 visionmaster启动失败,提示为“机器不满足授权而被禁用”
 • ¥15 IDEA中圈复杂度如何具体设置
 • ¥50 labview采集不了数据
 • ¥15 Multisim红外倒车雷达仿真中距离问题
 • ¥15 请上面代码做什么处理或什么混淆