sasigeinaruto 2022-05-13 10:05 采纳率: 75%
浏览 90
已结题

c++类编程学习问题

下面是一个整型数组类intArray的声明,请给出该类所有数据成员的类外定义。要求:

(1)能通过对“>>”、“<<”的重载实现数组元素的直接输入及其输出。输入时,第一次输入的值为数组长度,后面连续输入若干个数作为数组内容。输出时,首先提示该数组元素个数,然后依次输出该数组各元素;

(2)重载“=”、“+”、“-” 运算符使之能对两个数组类对象进行直接赋值、加减运算。

(3)写出主函数对该类进行测试。要求:

1)先构造包含10个数组元素的数组对象a,再调用流提取运算符重载函数实现a的元素初始化(元素值分别为1—10),输出a数组;

2)并利用a来构造数组b,输出数组b,并调用get函数获取b中下标为奇数的各元素值并输出,然后调用set函数将上述元素值乘以2,输出b数组;

3)构造一个包含5个元素的数组c,其值全为1,输出该数组,再调用ReSize函数将其大小重置为10,调用“=”重载函数将a的值复制给c,输出数组c;

4)分别将b+c,b-c的值送给数组d和数组e,并输出结果。

class intArray

{public:

intArray(int size);//构造函数

intArray(const intArray &x);//复制构造函数

~intArray();//析构函数

bool Set(int i, int elem);//设置第i个数组元素的值,设置成功返回true,失败返回false

bool Get(int i, int &elem); //获取第i个数组元素的值,获取成功返回true,失败返回false

int Length( ) const;//获取数组的长度

void ReSize ( int size ); //重置数组

intArray &operator=(const intArray &other); //赋值运算符“=”重载函数

intArray &operator+(const intArray &other); //加运算符“=”重载函数

intArray &operator-(const intArray &other) ; //减运算符“=”重载函数

friend ostream & operator>>(ostream &, intArray &); //数组的整体输入

friend ostream & operator<<(ostream &, intArray &); //数组的整体输出

private:

int *element; //指向动态数组的指针

int arraysize; //数组的当前长度

};

 • 写回答

1条回答 默认 最新

 • 吕布辕门 后端领域新星创作者 2022-05-13 10:34
  关注

  可以参考一下!亲

  
  #include <iostream>
  #include<string>
  using namespace std;
  class intArray
  {
    friend istream& operator>>(istream& cin, intArray&);//数组的整体输入
    friend ostream& operator<<(ostream& cout, intArray&);//数组的整体输出
  public:
    intArray(){}
    intArray(int size);//构造函数
    intArray(const intArray& x);//复制构造函数
    ~intArray();//析构函数
    bool Set(int i, int elem)//设置第i个数组元素的值,设置成功返回true,失败返回false
    {
      if (i>=0&&i<this->arraysize)
      {
        this->element[i] = elem;
        return true;
      }
      else
      {
        return false;
      }
    }
    int Get(int i)//获取第i个数组元素的值
    {
      if (i > 0 && i < this->arraysize)
      {
        return this->element[i];
      }
    }
    int Length() {//获取数组长度
      return arraysize;
    }
    
    void ReSize(int size);//重置数组的长度
    intArray& operator=(const intArray& other);//赋值运算符“=”重载函数
    intArray operator+(const intArray& other);//加运算符“+”重载函数
    intArray operator-(const intArray& other);//减运算符“-”重载函数
    
  private:
    int* element;//指向动态数组的指针
    int arraysize;//数组的当前长度
  };
  
  intArray::~intArray() {
    delete element;
    element = NULL;
  }
  intArray::intArray(const intArray& x) {
    this->arraysize = x.arraysize;
    this->element = new int[arraysize];
    for (int i = 0; i < arraysize; i++)
    {
      this->element[i] = x.element[i];
    }
  }
  intArray::intArray(int size) {
    this->arraysize = size;
    this->element = new int[size];
  }
  
  /*
    对数组对象进行输入
  */
  istream& operator>>(istream& cin, intArray& arr) {
    int temp = 0;
    for (int i = 0; i <arr.arraysize; i++)
    {
      cin >> temp;
      arr.element[i] = temp;
    }
    return cin;
  }
  /*
    对数组对象进行输出
  */
  ostream& operator<<(ostream& cout, intArray& arr) {
    for (int i = 0; i < arr.arraysize; i++)
    {
      cout << arr.element[i] << endl;
    }
    return cout;
  }
  intArray& intArray::operator=(const intArray& other)//赋值运算符“=”重载函数
  {
    if (this->element != NULL)
    {
      delete this->element;
      this->element = NULL;
    }
    this->arraysize = other.arraysize;
    this->element = new int[arraysize];
    for (int i = 0; i < arraysize; i++)
    {
      this->element[i] = other.element[i];
    }
    return *this;
  }
  intArray intArray:: operator+(const intArray& other)//加运算符“+”重载函数
  {
    intArray temp(this->arraysize);
    for (int i = 0; i < this->arraysize; i++)
    {
      temp.element[i] = this->element[i] + other.element[i];
    }
    return temp;
  }
  intArray intArray:: operator-(const intArray& other)//减运算符“-”重载函数
  {
    intArray temp(this->arraysize);
    for (int i = 0; i < this->arraysize; i++)
    {
      temp.element[i] = this->element[i] - other.element[i];
    }
    return temp;
  }
  void intArray::ReSize(int size) {
    this->arraysize = size;
    if (this->element!=NULL)
    {
      delete this->element;
    }
    this->element = new int[size];
  }
  intArray& testA() {
    int size = 0;
    cout << "请输入要构造的数组长度:" << endl;
    cin >> size;
    intArray* a=new intArray(size);
    cout << "请输入" << size << "个数字来为数组对象a初始化:" << endl;
    cin >> *a;
    cout << "=================打印数组对象a===============" << endl;
    cout << *a;
    return *a;
  }
  intArray& testB(intArray& a) {
    //拷贝构造数组b
    intArray* b = new intArray(a);
    int size = a.Length();//获取数组长度
    cout << "===============打印数组对象b=================" << endl;
    cout << *b << endl;
    cout << "==========打印数组对象b下标为奇数的值==========" << endl;
    for (int i = 1; i < size; i += 2)
    {
      cout << (*b).Get(i) << endl;
    }
    cout << "=======将奇数下标的值翻倍,再打印数组对象b======" << endl;
    for (int i = 1; i < size; i += 2)
    {
      (*b).Set(i, (*b).Get(i) * 2);
    }
    cout << *b << endl;
    return *b;
  }
  intArray& testC(intArray& a) {
    //构造数组对象c
    intArray* c=new intArray(5);
    for (int i = 0; i < 5; i++)
    {
      (*c).Set(i, 1);
    }
    cout << "===============打印数组对象c=================" << endl;
    cout << *c << endl;
    (*c).ReSize(10);
    (*c) = a;
    cout << "===========打印赋值操作后的数组对象c===========" << endl;
    cout << *c << endl;
    return *c;
  }
  void testD(intArray& b, intArray& c) {
    intArray d = b + c;
    intArray e = b - c;
    cout << "================打印数组对象d=================" << endl;
    cout << d << endl;
    cout << "================打印数组对象e================" << endl;
    cout << e << endl;
  }
  void test() {
    cout << "*************问题1解答*************" << endl << endl;
    intArray a=testA();
    cout << "*************问题2解答*************" << endl << endl;
    intArray b = testB(a);
    cout << "*************问题3解答*************" << endl << endl;
    intArray c= testC(a);
    cout << "*************问题4解答*************" << endl << endl;
    testD(b, c);
  }
  int main()
  {
    test();
    system("pause");
    return 0;
  }
  
  本回答被题主选为最佳回答 , 对您是否有帮助呢?
  评论 编辑记录

报告相同问题?

问题事件

 • 系统已结题 5月21日
 • 已采纳回答 5月13日
 • 创建了问题 5月13日

悬赏问题

 • ¥15 nslt的可用模型,或者其他可以进行推理的现有模型
 • ¥15 arduino上连sim900a实现连接mqtt服务器
 • ¥15 vncviewer7.0安装后如何正确注册License许可证,激活使用
 • ¥15 phython如何实现以下功能?查找同一用户名的消费金额合并2
 • ¥66 关于人体营养与饮食规划的线性规划模型
 • ¥15 基于深度学习的快递面单识别系统
 • ¥15 Multisim仿真设计地铁到站提醒电路
 • ¥15 怎么用一个500W电源给5台60W的电脑供电
 • ¥15 请推荐一个轻量级规则引擎,配合流程引擎使用,规则引擎负责判断出符合规则的流程引擎模板id
 • ¥15 Excel表只有年月怎么计算年龄