FATE.Unicorn
2021-09-20 21:59
采纳率: 98%
浏览 34
已结题

Java递归求阶乘利用递归方法求5!

题目:利用递归方法求5!。
程序分析:递归方式:fn=fn*fn-1

 • 好问题 提建议
 • 收藏

2条回答 默认 最新

 • 阿 威 十 八 式 2021-09-20 22:45
  已采纳
  
  public class HelloWorld {
    public static void main(String []args) {
      System.out.println(mul(4,1));
    }
    
    public static int mul(int num,int result){
      if(num!=1&&result==1){
        result = num*(num-1);
        num --;
        return mul(num,result);
      }else if(num!=1&&result!=1){
        result = result*(num-1);
        num --;
        return mul(num,result);
      }else{
         return result;
      }
    }
  }
  
  
  已采纳该答案
  评论
  解决 无用
  打赏 举报
 • Murphy1666 2021-09-20 22:41
  int result = 5;
  for(int i = 4; i >= 1; i--){
   result *= i;
  }
  System.out.println(result);
  
  评论
  解决 无用
  打赏 举报

相关推荐 更多相似问题