weixin_42270114
紫名都
采纳率33.3%
2019-03-10 11:07 阅读 409

在dev-c中内嵌汇编代码

#include
int main(){
int a,b;
a=3;
b=9;

asm("movl $4,%eax"\
"movl %eax,a");

  printf("%d",a);

}

a的值没变,而且提示bad register name '%eaxmovl %eax'

 • 点赞
 • 写回答
 • 关注问题
 • 收藏
 • 复制链接分享

1条回答 默认 最新

 • m19983529326 m19983529326 2020-04-27 18:27

  movl改为mov a, b改成全局变量, asm
  例:

  #include<cstdio>
  int a, b;
  int main(){
  a = 3;
  b = 6;
  asm("mov $4,%eax");
  asm("mov %eax,a");
  printf("%d",a);
  }
  
  点赞 1 评论 复制链接分享

相关推荐