weixin_50697999
2021-09-24 14:13
采纳率: 75%
浏览 29

同样的代码,为什么会出错?keil+C51

void Display_jumping_heart(void)
{
  u8 a;
  for(a=0;a<16;a++)
  {
    HC595_SendData(address[a],address[a+16],big_heart[31-a],big_heart[15-a]);
  }
  HC595_SendData(0xff,0xff,0x00,0x00);
  delay(60000);
  for(a=0;a<16;a++)
  {
    HC595_SendData(address[a],address[a+16],small_heart[31-a],small_heart[15-a]);
  }
  HC595_SendData(0xff,0xff,0x00,0x00);
  delay(60000);
}

这段是可以编译,没有错误的,
但是:分成两个函数为什么就会出错?函数最开始已经声明了。

void Display_big_heart(void);
{
  u8 a;
  for(a=0;a<16;a++)
  {
    HC595_SendData(address[a],address[a+16],big_heart[31-a],big_heart[15-a]);
  }
  HC595_SendData(0xff,0xff,0x00,0x00);
}

void Display_small_heart(void);
{
  u8 a;
  for(a=0;a<16;a++)
  {
    HC595_SendData(address[a],address[a+16],small_heart[31-a],small_heart[15-a]);
  }
  HC595_SendData(0xff,0xff,0x00,0x00);
}


void Display_jumping_heart(void)
{
  Display_big_heart();
  delay(60000);
  Display_small_heart();
  delay(60000);
}

 • 好问题 提建议
 • 收藏

3条回答 默认 最新

 • CSDN专家-link 2021-09-24 14:17
  已采纳

  第二段前两个函数后面分号去掉

  已采纳该答案
  评论
  解决 1 无用
  打赏 举报
 • CSDN专家-sinjack 2021-09-24 14:28
  void Display_big_heart(void);
  void Display_small_heart(void);
  

  方法名后面有分号,导致编译失败。

  void Display_big_heart(void)
  {
    u8 a;
    for(a=0;a<16;a++)
    {
      HC595_SendData(address[a],address[a+16],big_heart[31-a],big_heart[15-a]);
    }
    HC595_SendData(0xff,0xff,0x00,0x00);
  }
  void Display_small_heart(void)
  {
    u8 a;
    for(a=0;a<16;a++)
    {
      HC595_SendData(address[a],address[a+16],small_heart[31-a],small_heart[15-a]);
    }
    HC595_SendData(0xff,0xff,0x00,0x00);
  }
   
  void Display_jumping_heart(void)
  {
    Display_big_heart();
    delay(60000);
    Display_small_heart();
    delay(60000);
  }
  
  评论
  解决 无用
  打赏 举报
 • weixin_50697999 2021-09-24 16:27

  哎呀我去。。。确实是。。。没注意

  评论
  解决 无用
  打赏 举报

相关推荐 更多相似问题