xiaowang_hi
xiaowang_hi
2019-03-12 19:02
采纳率: 100%
浏览 401

VC++6.0在CXXXView的构造函数中用了GetDC(),不报错,但运行之后提示错误

图片说明

这是一段代码

CWangLiuLin190304View::CWangLiuLin190304View()
{
  i = 0;
  j = 0;
  k = 0;
  s = 0;
  IsDraw = 0;
  m_ptOrigin = 0;
  pDC = GetDC();
  // TODO: add construction code here

}

 • 点赞
 • 写回答
 • 关注问题
 • 收藏
 • 邀请回答

1条回答 默认 最新

 • caozhy
  已采纳

  不要在构造函数里调用GetDC,此时窗口还没有建立起来,得不到设备上下文

  点赞 评论

相关推荐